skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Y. xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Yongli xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing nanostructured silicates on diatomite for Pb(II) and Cd(II) removal

Sun, Lingmin ; Wang, Jinshu ; Wu, Junshu ; Wang, Tianning ; Du, Yucheng ; Li, Yongli ; Li, Hongyi

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(9), pp.6882-6894 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03388-w

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visible-light responsive Cr(VI) reduction by carbonyl modification Nb 3 O 7 (OH) nanoaggregates

Wang, Tianning ; Wang, Jinshu ; Wu, Junshu ; Du, Yucheng ; Li, Yongli ; Li, Hongyi ; Yang, Yilong ; Jia, Xinjian

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(17), pp.12065-12078 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2496-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Hongyi
  2. Du, Y.
  3. Wang, Tianning
  4. Wu, J.
  5. Wang, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...