skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa Tất cả các phiên bản X-Ray Diffraction xóa Tất cả các phiên bản Li, Yong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth and characterization of flower-like Ag/ZnO heterostructure composites with enhanced photocatalytic performance

Zhang, Zhenfei ; Li, Yong ; Li, Kefeng ; Chen, Kai ; Yang, Yongzhen ; Liu, Xuguang ; Jia, Husheng ; Xu, Bingshe

Journal of Materials Science, March 1, 2014, Vol.49(5), p.2347(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7935-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The phase transformations and structure of Cu 83.34 Pt 16.66 alloy

He, Hua ; Li, Yong

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(5), pp.1558-1562 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01115691

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Yong
  2. Li, Y.
  3. Zhang, Zhenfei
  4. Yang, Yongzhen
  5. Li, Yong Nian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...