skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa Tất cả các phiên bản Li, Yanhong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating the effect of sulfur and selenium on the electrochemical properties of nickel-cobalt oxides: enhanced charge capacity and composition-property relationships.(Original Paper)

Li, Yanhong ; Peng, Huarong ; Yang, Lin ; Dong, Hongmei ; Xiao, Peng

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(15), p.7108(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-9968-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NiCo-selenide as a novel catalyst for water oxidation.(Original Paper)

Zhao, Xiyu ; Yang, Yang ; Li, Yanhong ; Cui, Xun ; Zhang, Yunhuai ; Xiao, Peng

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(8), p.3724(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9690-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xiao, Peng
  2. Li, Y.
  3. Li, Yanhong
  4. Xiao, P.
  5. Peng, Huarong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...