skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Xin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pitting corrosion behavior in novel Mn-N alloyed lean duplex stainless steel containing Cu.(Metals)

Zhao, Yan ; Liu, Xin ; Li, Xin ; Wang, Yuan ; Zhang, Weina ; Liu, Zhenyu

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(1), p.824(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1516-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of plastic straining on the corrosion resistance of TRIP-aided lean duplex stainless steels.(Metals)

Zhao, Yan ; Wang, Yuan ; Li, Xin ; Zhang, Weina ; Tang, Shuai ; Liu, Zhenyu

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(12), p.9258(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2196-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles calculation of quantum capacitance of metals doped graphenes and nitrogen/metals co-doped graphenes: designing strategies for supercapacitor electrodes

Wang, Min ; Chen, Liangliang ; Zhou, Jiangqi ; Xu, Lingrui ; Li, Xiangyang ; Li, Lijie ; Li, Xin

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(1), pp.483-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2840-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-scale and template-free synthesis of hierarchically porous MnCo.sub.2O.sub.4.5 as anode material for lithium-ion batteries with enhanced electrochemical performance.(Original Paper)

Hu, Xudong ; Zhang, Simin ; Li, Xin ; Sun, Xiaohong ; Cai, Shu ; Ji, Huiming ; Hou, Feng

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(9), p.5268(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-0767-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LiCl-enhanced capacitive humidity-sensing properties of cadmium sulfide grown on silicon nanoporous pillar array.(Original Paper)

Feng, Ming Hai ; Wang, Wen Chuang ; Li, Xin Jian

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(7), p.3841(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0641-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative study on dynamical stability against strain of pristine and chemically functionalized monolayer honeycomb materials.(Electronic Materials)(Report)

Zeng, Jianping ; Wu, Musheng ; Xu, Bo ; Tao, Shengdan ; Li, Xin ; Ouyang, Chuying

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(6), p.4306(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1851-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of ZnSe microdisks and nanobelts and their visible-light photocatalytic properties.(Original Paper)

Li, Xiuyan ; Li, Xin ; Wang, Jian ; Zhai, Hongju ; Chen, Xiaobo

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(7), p.3821(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-016-0638-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Xin
  2. Li, X.
  3. Zhao, Yan
  4. Liu, Zhenyu
  5. Zhang, Weina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...