skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Jing xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Xiaogan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and Gas-Sensing Behavior of Electrospun Titania-Doped Chromium Oxide Fibers

Zheng, Yangong ; Wang, Jing ; Chen, Pengpeng ; Li, Chunyan ; Li, Xiaogan

International Journal of Applied Ceramic Technology, Sept-Oct, 2013, Vol.10(s1), p.E304(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1546-542X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile synthesis of 3D reduced graphene oxide and its polyaniline composite for super capacitor application

Tang, Wei ; Peng, Li ; Yuan, Chunqiu ; Wang, Jian ; Mo, Shenbin ; Zhao, Chunyan ; Yu, Youhai ; Min, Yonggang ; Epstein, Arthur J.

Synthetic Metals, April 2015, Vol.202, pp.140-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0379-6779 ; DOI: 10.1016/j.synthmet.2015.01.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NiO-wrapped mesoporous TiO2 microspheres based selective ammonia sensor at room temperature

Li, Xiaogan ; Chen, Ning ; Lin, Shiwei ; Wang, Jing ; Zhang, Jianwei

Sensors & Actuators: B. Chemical, 31 March 2015, Vol.209, pp.729-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; DOI: 10.1016/j.snb.2014.12.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuo-[In.sub.2][O.sub.3] core-shell nanowire based chemical gas sensors.(Research Article)

Li, Xiaoxin ; Li, Xiaogan ; Chen, Ning ; Li, Xinye ; Zhang, Jianwei ; Yu, Jun ; Wang, Jing ; Tang, Zhenan

Journal of Nanomaterials, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-4110

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CuO-InO Core-Shell Nanowire Based Chemical Gas Sensors

Li, Xiaoxin ; Li, Xiaogan ; Chen, Ning ; Li, Xinye ; Zhang, Jianwei ; Yu, Jun ; Wang, Jing ; Tang, Zhenan; Xie, Jianping

Journal of Nanomaterials, 2014, Vol.2014, 7 pages [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-4110 ; E-ISSN: 1687-4129 ; DOI: 10.1155/2014/973156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation of Cd-Loaded In2O3 Hollow Nanofibers by Electrospinning and Improvement of Formaldehyde Sensing Performance

Hu, Ruijin ; Wang, Jing ; Chen, Pengpeng ; Hao, Yuwen ; Zhang, Chunli ; Li, Xiaogan

Journal of Nanomaterials, 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16874110 ; E-ISSN: 16874129 ; DOI: 10.1155/2014/431956

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gas sensing behavior of palladium oxide for carbon monoxide at low working temperature

Zheng, Yangong ; Qiao, Qiao ; Wang, Jing ; Li, Xiaogan ; Jian, Jiawen

Sensors & Actuators: B. Chemical, June 2015, Vol.212, pp.256-263 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; DOI: 10.1016/j.snb.2015.02.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced room temperature sensing of Co3O4-intercalated reduced graphene oxide based gas sensors

Chen, Ning ; Li, Xiaogan ; Wang, Xueyan ; Yu, Jun ; Wang, Jing ; Tang, Zhenan ; Akbar, S.A.

Sensors & Actuators: B. Chemical, November 2013, Vol.188, pp.902-908 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; DOI: 10.1016/j.snb.2013.08.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toluene sensing properties of porous Pd-loaded flower-like SnO2 microspheres

Tian, Jiangli ; Wang, Jing ; Hao, Yuwen ; Du, Haiying ; Li, Xiaogan

Sensors & Actuators: B. Chemical, 31 October 2014, Vol.202, pp.795-802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; DOI: 10.1016/j.snb.2014.05.048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Zn–M–O (M = Sn, Co) sensing electrodes for selective mixed potential CO/C3H8sensors

Sun, Fangjie ; Li, Xiaogan ; Liu, Lipeng ; Wang, Jing

Sensors & Actuators: B. Chemical, 31 July 2013, Vol.184, pp.220-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; DOI: 10.1016/j.snb.2013.04.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentiometric hydrogen sensors based on yttria-stabilized zirconia electrolyte (YSZ) and CdWO4 interface

Li, Yue ; Li, Xiaogan ; Tang, Zhaoyun ; Wang, Jing ; Yu, Jun ; Tang, Zhenan

Sensors & Actuators: B. Chemical, February 2016, Vol.223, pp.365-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; DOI: 10.1016/j.snb.2015.09.110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of gas sensing properties of SnO2/In2O3 composite hetero-nanofibers treated by oxygen plasma

Du, Haiying ; Wang, Jing ; Sun, Yanhui ; Yao, Penjun ; Li, Xiaogan ; Yu, Naisen

Sensors & Actuators: B. Chemical, January 2015, Vol.206, pp.753-763 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; DOI: 10.1016/j.snb.2014.09.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Jing
  2. Li, Xiaogan
  3. Wang, J.
  4. Li, X.
  5. Yu, Jun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...