skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, X xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical properties of poly(N-isopropylacrylamide) hydrogel promote its effects on cardiac protection after myocardial infarction

Ren, S ; Jiang, X ; Li, Z ; Wen, Y ; Chen, D ; Li, X ; Zhang, X ; Zhuo, R ; Chu, H

The Journal of international medical research, 2012, Vol.40(6), pp.2167-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-2300 ; PMID: 23321174 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MicroRNA-509-5p functions as an anti-oncogene in breast cancer via targeting SOD2

Song, Y-H ; Wang, J ; Nie, G ; Chen, Y-J ; Li, X ; Jiang, X ; Cao, W-H

European review for medical and pharmacological sciences, August 2017, Vol.21(16), pp.3617-3625

E-ISSN: 2284-0729 ; PMID: 28925482 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Blockade of Orexin-1 Receptors Attenuates Orexin-2 Receptor Antagonism-Induced Sleep Promotion in the Rat
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blockade of Orexin-1 Receptors Attenuates Orexin-2 Receptor Antagonism-Induced Sleep Promotion in the Rat

Dugovic, C. ; Shelton, J. E. ; Aluisio, L. E. ; Fraser, I. C. ; Jiang, X. ; Sutton, S. W. ; Bonaventure, P. ; Yun, S. ; Li, X. ; Lord, B. ; Dvorak, C. A. ; Carruthers, N. I. ; Lovenberg, T. W.

Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 07/01/2009, Vol.330(1), pp.142-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3565 ; E-ISSN: 1521-0103 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/jpet.109.152009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of amiodarone on Kv1.4 channel C-type inactivation: comparison of its effects with those induced by propafenone and verapamil

Xu, L ; Huang, C ; Chen, J ; Jiang, X ; Li, X ; Bett, G C L ; Rasmusson, R L ; Wang, S

Die Pharmazie, June 2008, Vol.63(6), pp.475-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-7144 ; PMID: 18604993 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloning and pharmacological characterization of a fourth histamine receptor (H(4)) expressed in bone marrow

Liu, C ; Ma, X ; Jiang, X ; Wilson, S J ; Hofstra, C L ; Blevitt, J ; Pyati, J ; Li, X ; Chai, W ; Carruthers, N ; Lovenberg, T W

Molecular pharmacology, March 2001, Vol.59(3), pp.420-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-895X ; PMID: 11179434 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of exercise on mitogen- and stress-activated kinase signal transduction in human skeletal muscle

Krook, A ; Widegren, U ; Jiang, X J ; Henriksson, J ; Wallberg-Henriksson, H ; Alessi, D ; Zierath, J R

American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, November 2000, Vol.279(5), pp.R1716-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-6119 ; PMID: 11049854 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (1)
 2. 2001đến2007  (1)
 3. 2008đến2008  (1)
 4. 2009đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, X.
 2. Li
 3. Jiang, X.
 4. Jiang
 5. Zhang, X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...