skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Li, Shicheng xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A spatially explicit reconstruction of cropland cover in China from 1661 to 1996

Li, Shicheng ; He, Fanneng ; Zhang, Xuezhen

Regional Environmental Change, 2016, Vol.16(2), pp.417-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1436-3798 ; E-ISSN: 1436-378X ; DOI: 10.1007/s10113-014-0751-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach to spatially explicit reconstruction of historical forest in Northeast China

Li, Shicheng ; He, Fanneng ; Zhang, Xuezhen

Journal of Geographical Sciences, 2014, Vol.24(6), pp.1022-1034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-637X ; E-ISSN: 1861-9568 ; DOI: 10.1007/s11442-014-1135-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the accuracy of Chinese pasture data in global historical land use datasets

He, Fanneng ; Li, Shicheng ; Yang, Fan ; Li, Meijiao

Science China Earth Sciences, 2018, Vol.61(11), pp.1685-1696 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-7313 ; E-ISSN: 1869-1897 ; DOI: 10.1007/s11430-018-9256-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconstruction of cropland area and spatial distribution in the mid-Northern Song Dynasty (AD1004-1085).(Report)

He, Fanneng ; Li, Shicheng ; Zhang, Xuezhen

Journal of Geographical Sciences, April, 2012, Vol.22(2), p.359(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1009-637X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, S.
  2. Li, SC
  3. He, Fn
  4. He, Fanneng
  5. Li, Shicheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...