skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Jian xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Shan xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of IL-17A and IL-17F gene polymorphisms with chronic hepatitis B and hepatitis B virus-related liver cirrhosis in a Chinese population: A case-control study

Wang, Jian ; Liu, Yanqiong ; Xie, Li ; Li, Shan ; Qin, Xue

Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, June 2016, Vol.40(3), pp.288-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2210-7401 ; E-ISSN: 2210-741X ; DOI: 10.1016/j.clinre.2015.10.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Over-Expressed Testis-Specific Protein Y-Encoded 1 as a Novel Biomarker for Male Hepatocellular Carcinoma

Li, Shan ; Mo, Cuiju ; Huang, Shan ; Yang, Shi ; Lu, Yu ; Peng, Qiliu ; Wang, Jian ; Deng, Yan ; Qin, Xue ; Liu, Yinkun; Yang, Lian-Yue (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0089219 ; PMCID: 3930679 ; PMID: 24586606

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of Single Nucleotide Polymorphisms in VDR and DBP Genes with HBV-Related Hepatocellular Carcinoma Risk in a Chinese Population

Peng, Qiliu ; Yang, Shi ; Lao, Xianjun ; Li, Ruolin ; Chen, Zhiping ; Wang, Jian ; Qin, Xue ; Li, Shan; Mittal, Balraj (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0116026 ; PMCID: 4277456 ; PMID: 25541958

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of the TNFSF4 rs1234315 polymorphism in the susceptibility to systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis

Xu, Juanjuan ; He, Yunguang ; Wang, Jian ; Li, Xi ; Huang, Li ; Li, Shan ; Qin, Xue

Human Immunology, April 2019, Vol.80(4), pp.270-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0198-8859 ; E-ISSN: 1879-1166 ; DOI: 10.1016/j.humimm.2018.11.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Jian
  2. Qin, X.
  3. Wang, J.
  4. Li, S.
  5. Qin, Xue

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...