skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Jie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nilotinib, an approved leukemia drug, inhibits smoothened signaling in Hedgehog-dependent medulloblastoma

Chahal, Kirti Kandhwal ; Li, Jie ; Kufareva, Irina ; Parle, Milind ; Durden, Donald L ; Wechsler-Reya, Robert J ; Chen, Clark C ; Abagyan, Ruben; Karthikeyan, Chandrabose (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0214901 ; PMCID: 6754133 ; PMID: 31539380

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic changes in the physicochemical properties of fresh-cut produce wash water as impacted by commodity type and processing conditions

Li, Jie ; Teng, Zi ; Weng, Shihchi ; Zhou, Bin ; Turner, Ellen R ; Vinyard, Bryan T ; Luo, Yaguang; Sharma, Ram Roshan (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0222174 ; PMCID: 6762053 ; PMID: 31557181

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...