skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Boccaletti, Stefano xóa Tác giả/ người sáng tác: Leyva, Inmaculada xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergence of Small-World Anatomical Networks in Self-Organizing Clustered Neuronal Cultures

De Santos-Sierra, Daniel ; Sendiña-Nadal, Irene ; Leyva, Inmaculada ; Almendral, Juan A ; Anava, Sarit ; Ayali, Amir ; Papo, David ; Boccaletti, Stefano; Perc, Matjaž (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0085828 ; PMCID: 3904852 ; PMID: 24489675

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Papo, David
  2. Anava, S.
  3. De Santos-Sierra, Daniel
  4. Almendral, Juan A
  5. Leyva, Inmaculada

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...