skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing visual information retrieval methodologies case study: Comparative analysis of textual, icon, graphical and "spring" displays

Morse, Emile ; Lewis, Michael ; Olsen, Kai

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Jan 2002, Vol.53(1), pp.28-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Olsen, Ka
  2. Morse, Emile
  3. Lewis, Michael
  4. Olsen, K.A.
  5. Olsen, Kai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...