skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Tác giả/ người sáng tác: Lewis, Bernard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Watan

Lewis, Bernard

Journal of Contemporary History, July 1991, Vol.26(3), pp.523-533 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0094 ; E-ISSN: 1461-7250 ; DOI: 10.1177/002200949102600309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free at last? The Arab world in the twenty-first century.(Islamic theocracy and liberal democracy in the Middle East)(Essay)

Lewis, Bernard

Foreign Affairs, March-April, 2009, Vol.88(2), p.77(12)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom and Justice in the Modern Middle East

Lewis, Bernard

Foreign Affairs, May/Jun 2005, Vol.84(3), pp.36-51

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20034348

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lewis, Bernard
  2. Bernard Lewis
  3. Lewis, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...