skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa Tác giả/ người sáng tác: Lewicka-Strzałecka, Anna xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Odpowiedzialny lobbing jako instrument CSR

Lewicka-Strzałecka, Anna

Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 2011, Vol.14(1), pp.205-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1899-2226 ; E-ISSN: 2353-4869

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Etyczny wzór lobbingu: analiza kodeksów regulujących działalność lobbingową

Lewicka-Strzałecka, Anna

Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 2012, Vol.15(1), pp.109-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1899-2226 ; E-ISSN: 2353-4869

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lewicka-Strzałecka, Anna

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...