skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Levin, Bruce xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Statistical methods for rates and proportions.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical methods for rates and proportions.

Fleiss, Joseph L.; Levin, Bruce; Paik, Myunghee Cho.

0471526290; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19942

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the one-half continuity correction used once or twice to derive a well-known approximate sample size formula to compare two independent binomial distributions?

Levin, Bruce ; Xun Chen

The American Statistician, Feb, 1999, Vol.53(1), p.62(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1305

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A lower bound for the Mantel-Haenszel one degree of freedom chi-squared statistic in 1:m matched samples

Levin, Bruce

The American Statistician, Nov, 1997, Vol.51(4), p.318(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1305

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Levin, Bruce
  2. Levin, B
  3. Bruce Levin
  4. Xun Chen
  5. Paik, Myunghee Cho.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...