skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Chemosphere xóa Tác giả/ người sáng tác: Lestan, Domen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDTA and HCl leaching of calcareous and acidic soils polluted with potentially toxic metals: Remediation efficiency and soil impact

Udovic, Metka ; Lestan, Domen

Chemosphere, July 2012, Vol.88(6), pp.718-724 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2012.04.040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation and reclamation of soils heavily contaminated with toxic metals as a substrate for greening with ornamental plants and grasses

Jelusic, Masa ; Lestan, Domen

Chemosphere, 2015, Vol.138, p.1001(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation and reclamation of soils heavily contaminated with toxic metals as a substrate for greening with ornamental plants and grasses

Jelusic, Masa ; Lestan, Domen

Chemosphere, November 2015, Vol.138, pp.1001-1007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.12.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling of EDTA solution after soil washing of Pb, Zn, Cd and As contaminated soil

Pociecha, Maja ; Lestan, Domen

Chemosphere [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2011.11.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pilot-scale washing of Pb, Zn and Cd contaminated soil using EDTA and process water recycling

Voglar, David ; Lestan, Domen

Chemosphere [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2012.12.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revitalisation of metal-contaminated, EDTA-washed soil by addition of unpolluted soil, compost and biochar: Effects on soil enzyme activity, microbial community composition and abundance

Kaurin, Anela ; Cernilogar, Zarja ; Lestan, Domen

Chemosphere, February 2018, Vol.193, pp.726-736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.11.082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The two-phase leaching of Pb, Zn and Cd contaminated soil using EDTA and electrochemical treatment of the washing solution

Finzgar, Neza ; Lestan, Domen

Chemosphere, 2008, Vol.73(9), pp.1484-1491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2008.07.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pb, Zn and Cd mobility, availability and fractionation in aged soil remediated by EDTA leaching

Udovic, Metka ; Lestan, Domen

Chemosphere, 2009, Vol.74(10), pp.1367-1373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2008.11.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of earthworms on the fractionation, mobility and bioavailability of Pb, Zn and Cd before and after soil leaching with EDTA

Udovic, Metka ; Plavc, Ziva ; Lestan, Domen

Chemosphere, 2007, Vol.70(1), pp.126-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2007.06.044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of zero-valent Fe for curbing toxic emissions after EDTA-based washing of Pb, Zn and Cd contaminated calcareous and acidic soil

Gluhar, Simon ; Jez, Erika ; Lestan, Domen

Chemosphere, January 2019, Vol.215, pp.482-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.10.074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anin vivoinvertebrate bioassay of Pb, Zn and Cd stabilization in contaminated soil

Udovic, Metka ; Drobne, Damjana ; Lestan, Domen

Chemosphere, August 2013, Vol.92(9), pp.1105-1110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2013.01.054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heap leaching of Pb and Zn contaminated soil using ozone/UV treatment of EDTA extractants

Finžgar, Neža ; Leštan, Domen

Chemosphere, 2006, Vol.63(10), pp.1736-1743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2005.09.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of ozonation on extractability of Pb and Zn from contaminated soils

Leštan, D. ; Hanc, A. ; Finžgar, N.

Chemosphere, 2005, Vol.61(7), pp.1012-1019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2005.03.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Washing of Pb contaminated soil using [ S, S] ethylenediamine disuccinate and horizontal permeable barriers

Finžgar, N. ; Kos, B. ; Leštan, D.

Chemosphere, 2004, Vol.57(7), pp.655-661 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2004.06.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-step leaching of Pb and Zn contaminated soils with EDTA

Finžgar, Neža ; Leštan, Domen

Chemosphere, 2007, Vol.66(5), pp.824-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2006.06.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EDTA retention and emissions from remediated soil

Jez, Erika ; Lestan, Domen

Chemosphere, May 2016, Vol.151, pp.202-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.02.088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lestan, Domen
  2. Lestan, D.
  3. Finzgar, N
  4. Finžgar, N.
  5. Udovic, Metka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...