skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa Nhan đề tạp chí: British Journal Of Social Work xóa Chủ đề: Behavioral sciences -- Sociology -- Human societies xóa Tác giả/ người sáng tác: Lessa, Iara xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discursive Struggles Within Social Welfare: Restaging Teen Motherhood

Lessa, Iara

The British Journal of Social Work, 2006, Vol.36(2), pp.283-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: 10.1093/bjsw/bch256

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Iara Lessa
  2. Lessa, Iara
  3. Lessa, I

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...