skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Lessa, Antônio Carlos xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An assessment of the Lula era

Cervo, Amado ; Lessa, Antônio

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2010, Vol.53(spe) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292010000300001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazil's strategic partnerships: an assessment of the Lula era (2003-2010)

Lessa, Antônio

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2010, Vol.53(spe) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292010000300007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Brasil E As Origens Do Mercado Comum Europeu: Diplomacia, Comércio E Conflito Nas Origens Do Processo Europeu De Integração (1957-1958)

Lessa, Antônio

Meridiano 47, Jan/Feb 2013, Vol.14(135) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porque Cresce A Demanda E A Oferta De Formação Especializada Em Nível De Graduação Na Área De Relações Internacionais

Lessa, Antônio

Meridiano 47, Apr 2005, Vol.6(57), p.16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Antônio Carlos Lessa
  2. Lessa, Antônio Carlos
  3. Lessa, Antônio
  4. Cervo, Amado
  5. Cervo, Amado Luiz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...