skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Accounting & Tax xóa Tác giả/ người sáng tác: Lerner, Josh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Venture capital investment cycles : the impact of public markets

Gompers, P. ; Kovner, A. ; Lerner, J. ; Scharfstein, D.;; Gompers, Paul ; Kovner, Anna ; Lerner, Josh ; Scharfstein, David

Journal of financial economics, 2008, Vol.87(1), pp. 1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304405x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private equity and long-run investment the case of innovation

Lerner, Josh; Sørensen, Morten ; Strömberg, Per

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2011, Vol.66(2), pp. 445-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where does State Street lead? : A first look at finance patents, 1971 to 2000

Lerner, Josh

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2002, Vol.57(2), pp. 901-930 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00221082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart institutions, foolish choices the limited partner performance puzzle

Lerner, Josh; Schoar, Antoinette ; Wongsunwai, Wan

The journal of finance : the journal of the American Finance Association ; The journal of finance, 2007, Vol.62(2), pp. 731-764 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The really long-run performance of initial public offerings the Pre-Nasdaq evidence

Gompers, Paul A; Lerner, Josh

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2003, Vol.58(4), pp. 1355-1392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrepreneurial spawning public corporations and the genesis of new ventures, 1986 to 1999

Gompers, Paul; Lerner, Josh ; Scharfstein, David

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2005, Vol.60(2), pp. 577-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Venture capitalists and the oversight of private firms

Lerner, Joshua

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 1995, Vol.50(1), pp.301-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Venture capital distributions short-run and long-run reactions

Gompers, Paul A; Lerner, Joshua

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 1998, Vol.53(6), pp.2161-2183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new new financial thing: The origins of financial innovations

Lerner, Josh

Journal of financial economics, 2006, Vol.79(2), pp. 223-255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-405x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The performance of reverse leveraged buyouts

Cao, Jerry; Lerner, Josh

Journal of financial economics, 2009, Vol.91(2), pp. 139-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-405x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of compensation in the US venture capital partnership

Gompers, Paul A; Lerner, Joshua

Journal of financial economics, 1999, Vol.51(1), pp.3-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-405x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (2)
 2. 1999đến2002  (2)
 3. 2003đến2005  (2)
 4. 2006đến2008  (3)
 5. Sau 2008  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lerner, Josh
 2. Lerner, J.
 3. Gompers, Paul
 4. Gompers, P
 5. Gompers, Paul A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...