skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Ubiquitous Computing xóa Tác giả/ người sáng tác: Lepreux, Sophie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Distributed Interactive Surfaces: A step towards the distribution of tangible and virtual objects
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Interactive Surfaces: A step towards the distribution of tangible and virtual objects

Lepreux, Sophie ; Kubicki, Sébastien ; Kolski, Christophe ; Caelen, Jean

Distributed User Interfaces, pp.133-143

ISBN: 9781447122715 ; ISBN: 1447122712 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-2271-5_15

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lepreux, Sophie
  2. Caelen, Jean
  3. Kubicki, Sébastien
  4. Kolski, Christophe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...