skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Couture, Nadine xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Năm xuất bản: Sau 2016 xóa Tác giả/ người sáng tác: Lepreux, Sophie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible interaction on tabletop, an illustrated federating framework

Lepreux, Sophie ; Castet, Julien ; Couture, Nadine ; Dubois, Emmanuel ; Kolski, Christophe ; Kubicki, Sebastien ; Maquil, Valérie ; Riviere, Guillaume; Lepreux, Sophie (Editor)

Journal d'Interaction Personne-Système, 07 September 2017, Vol.5, Number 1(1), pp.23-59

E-ISSN: 2418-1838

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...