skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lennox, Clive xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial integration, ethnic diversity, and prejudice: empirical evidence from a study of the British National Party

Lennox, Clive

Oxford Economic Papers, 2012, Vol. 64(3), pp.395-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-7653 ; E-ISSN: 1464-3812 ; DOI: 10.1093/oep/gpr058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...