skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Lemon, J., David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling Legionnaires' disease outbreaks: estimating the timing of an aerosolized release using symptom-onset dates

Egan, Joseph R ; Hall, Ian M ; Lemon, David J ; Leach, Steve

Epidemiology (Cambridge, Mass.), March 2011, Vol.22(2), pp.188-98 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1531-5487 ; PMID: 21242803 Version:1 ; DOI: 10.1097/EDE.0b013e31820937c6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leach, S
  2. Hall, I.M.
  3. Lemon, D.J.
  4. Lemon, Dj
  5. Leach, Steve

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...