skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 238  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Lemay, Stephen O xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Moving User Interface Objects

Hauenstein, Mark K ; Sepulveda, Raymond S ; Alonso Ruiz, Marcos ; Missig, Julian K ; Bernstein, Jeffrey T ; Coffman, Patrick L ; Lemay, Stephen O

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher ; Schimon, David

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Chrisopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manipulating user interface objects in a user interface

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Lemay, Stephen O ; Maric, Natalie ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Jun-Bo ; Butcher, Gary Ian ; King, Nicholas V ; Preston, Daniel Trent

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, methods, and graphical user interfaces for manipulating user interface objects with visual and/or haptic feedback

Foss, Christopher P ; Anzures, Freddy A ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence Y ; Wan, Wan Si ; Bauer, Sebastian J ; Pu, Daniel E ; Bachman, William M ; Chang, Jae Woo ; Gutknecht, Olivier D.R ; Hajas, Peter J ; Teutschler, Sophia ; Fringes, Alexander C.D ; Karunamuni, Chanaka G ; Apodaca, Gregory M ; Chaudhri, Imran A ; Alonso Ruiz, Marcos ; Dye, Alan C ; Ive, Jonathan ; Jiswari, Mohammed N ; Jurewitz, Michael T ; Moussette, Camille ; Kocienda, Kenneth L ; Lemay, Stephen O ; Yerkes, Giancarlo ; King, Nicholas V ; Manzari, Behkish J ; Penha, Henrique D ; Preston, Daniel T ; Wilson, Christopher I ; Leonard, Adam J ; Trottier, Lauren K ; Federighi, Craig M ; Migos, Charles J ; Lopatin, Scott ; Styer, Allison M ; Rochette, Tommy

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

Foss, Christopher P ; Bauer, Sebastian J ; Dascola, Jonathan R ; Lemay, Stephen O ; Wan, Wan S ; Ruiz, Marcos Alonso ; Apodaca, Gregory M ; Dye, Alan C ; Ive, Jonathan ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth L

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced size user interface

Chaudhri, Imran ; Lemay, Stephen O ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y ; Ive, Jonathan P ; Nelson, Britt K

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music user interface

Yang, Lawrence Y ; Graham, David Chance ; Foss, Christopher Patrick ; Davydov, Anton M ; Dye, Alan C ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ELECTRONIC MESSAGE USER INTERFACE

Yang, Lawrence Y ; Lemay, Stephen O ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Wilson, Christopher ; Chaudhri, Imran ; Butcher, Gary Ian ; Dascola, Jonathan R

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for receiving user input

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for receiving user input

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for receiving user input

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for receiving user input

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR CAMERA EFFECTS

Manzari, Behkish J ; Pivonka, Pavel ; Bereza, Marek ; Dye, Alan C ; Lemay, Stephen O ; Preston, Daniel, Trent ; Bresket, Jeffrey A

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for camera effects

Manzari, Behkish J ; Pivonka, Pavel ; Dye, Alan C ; Lemay, Stephen O ; Bereza, Marek ; Preston, Daniel Trent ; Bresket, Jeffrey A

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR CAMERA EFFECTS

Manzari, Behkish J ; Pivonka, Pavel ; Bereza, Marek ; Dye, Alan C ; Lemay, Stephen O ; Preston, Daniel, Trent ; Bresket, Jeffrey A

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 238  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (10)
 2. 2009đến2010  (4)
 3. 2011đến2012  (25)
 4. 2013đến2015  (18)
 5. Sau 2015  (181)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (158)
 2. German  (78)
 3. Danish  (27)
 4. French  (23)
 5. Chinese  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lemay, Stephen O
 2. Chaudhri, Imran
 3. Yang, Lawrence Y
 4. Foss, Christopher Patrick
 5. Dye, Alan C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...