skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Leisink, Peter xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talking the Talk of Public Service Motivation: How Public Organization Logics Matter for Employees' Expressions of PSM

van Loon, Nina M ; Leisink, Peter ; Vandenabeele, Wouter

International Journal of Public Administration, 01 December 2013, Vol.36(14), pp.1007-1019 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-0692 ; E-ISSN: 1532-4265 ; DOI: 10.1080/01900692.2013.798811

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clarifying the Relationship Between Public Service Motivation and In-Role and Extra-Role Behaviors: The Relative Contributions of Person-Job and Person-Organization Fit

van Loon, Nina Mari ; Vandenabeele, Wouter ; Leisink, Peter

The American Review of Public Administration, August 2017, Vol.47(6), pp.699-713 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0740 ; E-ISSN: 1552-3357 ; DOI: 10.1177/0275074015617547

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Only When the Societal Impact Potential Is High? A Panel Study of the Relationship Between Public Service Motivation and Perceived Performance

van Loon, Nina ; Kjeldsen, Anne Mette ; Andersen, Lotte Bøgh ; Vandenabeele, Wouter ; Leisink, Peter

Review of Public Personnel Administration, June 2018, Vol.38(2), pp.139-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0734-371X ; E-ISSN: 1552-759X ; DOI: 10.1177/0734371X16639111

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local government austerity policies in the Netherlands: the effectiveness of social dialogue in preserving public service employment

Weske, Ulrike ; Leisink, Peter ; Knies, Eva

Transfer: European Review of Labour and Research, August 2014, Vol.20(3), pp.403-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-2589 ; E-ISSN: 1996-7284 ; DOI: 10.1177/1024258914538206

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Leadership to Citizenship Behavior in Public Organizations: When Values Matter

Ritz, Adrian ; Giauque, David ; Varone, Frédéric ; Anderfuhren-Biget, Simon; Vandenabeele, Wouter (Editor) ; Leisink, Peter (Editor) ; Andersen, Lotte Bøgh (Editor)

Review of Public Personnel Administration, June 2014, Vol.34(2), pp.128-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0734-371X ; E-ISSN: 1552-759X ; DOI: 10.1177/0734371X14521456

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining Public Service Motivation: The Role of Leadership and Basic Needs Satisfaction

Vandenabeele, Wouter; Vandenabeele, Wouter (Editor) ; Leisink, Peter (Editor) ; Andersen, Lotte Bøgh (Editor)

Review of Public Personnel Administration, June 2014, Vol.34(2), pp.153-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0734-371X ; E-ISSN: 1552-759X ; DOI: 10.1177/0734371X14521458

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of public service motivation in performance : Examining the potentials and pitfalls through an institutional approach

van Loon, N.M.; Leisink, Peter ; Vandenabeele, Wouter ; University Utrecht

2015

ISBN: 978-90-393-6362-1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the bright and dark side of public service motivation: the relationship between PSM and employee wellbeing

van Loon, Nina Mari ; Vandenabeele, Wouter ; Leisink, Peter

Public Money & Management, 03 September 2015, Vol.35(5), pp.349-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-0962 ; E-ISSN: 1467-9302 ; DOI: 10.1080/09540962.2015.1061171

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of public service motivation in performance : Examining the potentials and pitfalls through an institutional approach

Van Loon, N. M.; Leisink, Peter ; Vandenabeele, Wouter

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public service motivation and job performance of public sector employees in the Netherlands

Leisink, Peter ; Steijn, Bram

International Review of Administrative Sciences, March 2009, Vol.75(1), pp.35-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8523 ; E-ISSN: 1461-7226 ; DOI: 10.1177/0020852308099505

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (3)
 4. 2015đến2017  (4)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Leisink, Peter
 2. Vandenabeele, Wouter
 3. Leisink, P
 4. Vandenabeele, W
 5. van Loon, N.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...