skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Legay, Axel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rigorous embedded design: challenges and perspectives

Bensalem, Saddek ; Legay, Axel ; Bozga, Marius

International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 2013, Vol.15(3), pp.149-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-2779 ; E-ISSN: 1433-2787 ; DOI: 10.1007/s10009-013-0271-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical interruptible conversations: distributed dynamic verification with multiparty session types and Python

Demangeon, Romain ; Honda, Kohei ; Hu, Raymond ; Neykova, Rumyana ; Yoshida, Nobuko

Formal Methods in System Design, 2015, Vol.46(3), pp.197-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-9856 ; E-ISSN: 1572-8102 ; DOI: 10.1007/s10703-014-0218-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-based verification using incremental design and invariants

Bensalem, Saddek ; Bozga, Marius ; Legay, Axel ; Nguyen, Thanh-Hung ; Sifakis, Joseph ; Yan, Rongjie

Software & Systems Modeling, 2016, Vol.15(2), pp.427-451 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-014-0410-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical model checking QoS properties of systems with SBIP

Nouri, Ayoub ; Bensalem, Saddek ; Bozga, Marius ; Delahaye, Benoit ; Jegourel, Cyrille ; Legay, Axel

International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 2015, Vol.17(2), pp.171-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-2779 ; E-ISSN: 1433-2787 ; DOI: 10.1007/s10009-014-0313-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...