skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lefranc, Arnaud xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equality of opportunity and luck: Definitions and testable conditions, with an application to income in France

Lefranc, Arnaud ; Pistolesi, Nicolas ; Trannoy, Alain

Journal of Public Economics, 2009, Vol.93(11), pp.1189-1207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727 ; E-ISSN: 1879-2316 ; DOI: 10.1016/j.jpubeco.2009.07.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equalization of opportunity: Definitions and implementable conditions

Lefranc, Arnaud

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equalization of opportunity: Definitions, implementable conditions and application to early-childhood policy evaluation

Lefranc, Arnaud

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equalization of Opportunity: Definitions, Implementable Conditions and Application to Early-Childhood Policy Evaluation

Lefranc, Arnaud

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lefranc, Arnaud
  2. Trannoy, Alain
  3. Pistolesi, Nicolas
  4. Pistolesi, N
  5. Lefranc, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...