skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Leebaert, Derek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Making of America's Soviet Policy
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Making of America's Soviet Policy

Leebaert, Derek ; Nye, Joseph S. ; Talbott, Strobe

Journal of Policy Analysis and Management, 23/1984, Vol.4(1), p.131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02768739 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3323883

Toàn văn sẵn có

2
Hawks, Doves & Owls: An Agenda for Avoiding Nuclear War
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hawks, Doves & Owls: An Agenda for Avoiding Nuclear War

Leebaert, Derek ; Allison, Graham ; Carnesale, Albert ; Nye, Joseph S.

Journal of Policy Analysis and Management, 23/1985, Vol.5(1), p.170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02768739 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3323451

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leebaert, Derek
  2. Nye, Joseph S.
  3. Derek Leebaert
  4. Carnesale, Albert
  5. Allison, Graham

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...