skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Lee, Sung Sill xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in microbial diversity, methanogenesis and fermentation characteristics in the rumen in response to medicinal plant extracts

Kim, Eun Tae ; Moon, Yea Hwang ; Min, Kwan-Sik ; Kim, Chang-Hyun ; Kim, Sam Churl ; Ahn, Seung Kyu ; Lee, Sung Sill

Asian-Australasian journal of animal sciences, September 2013, Vol.26(9), pp.1289-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; PMID: 25049911 Version:1 ; DOI: 10.5713/ajas.2013.13072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of optimal sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on growth performance and blood and carcass characteristics in Hanwoo steers during the early fattening period

Lee, Shin Ja ; Lee, Sang Suk ; Kim, Eun Tae ; Jeong, Jin Suk ; Lee, Ji Hoon ; Jeong, Joon ; Park, Joong Kook ; Park, Beom Young ; Jeong, Ha Yeon ; Ki, Kwang Seok ; Kim, Chang Hyun ; Lee, Sung Sill

Asian-Australasian journal of animal sciences, September 2018, Vol.31(9), pp.1442-1448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; PMID: 30056672 Version:1 ; DOI: 10.5713/ajas.18.0349

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of sodium stearoyl-2-lactylate supplementation on lactation performance, blood-biochemical profile, and economic efficacy of mid-lactation Holstein cows

Kim, Eun Tae ; Lee, Sang Suk ; Lee, Ji Hoon ; Jeong, Jin Suk ; Lee, Shin Ja ; Jeong, Joon ; Park, Jong Kook ; Park, Beom Young ; Kim, Sang Bum ; Jeong, Ha Yeon ; Ki, Kwang Seok ; Choi, Chang Weon ; Kim, Chang Hyun ; Kim, Jin Wook ; Lee, Sung Sill

Asian-Australasian journal of animal sciences, September 2018, Vol.31(9), pp.1458-1463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1011-2367 ; PMID: 30056652 Version:1 ; DOI: 10.5713/ajas.18.0367

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, Sung Sill
  2. Kim, Eun Tae
  3. Kim, Chang Hyun
  4. Eun Tae Kim
  5. Jin Suk Jeong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...