skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Public Relations Review xóa Chủ đề: International Public Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Lee, Suman xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International public relations’ influence on media coverage and public perceptions of foreign countries

Lee, Suman ; Hong, Hyehyun

Public Relations Review, September 2012, Vol.38(3), pp.491-493 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.03.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of other countries’ international public relations in the U.S.

Lee, Suman

Public Relations Review, 2006, Vol.32(2), pp.97-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2006.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International public relations as a predictor of prominence of US news coverage

Lee, Suman

Public Relations Review, 2007, Vol.33(2), pp.158-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2007.02.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Return on investment (ROI) of international public relations: A country-level analysis

Lee, Suman ; Yoon, Youngmin

Public Relations Review, 2010, Vol.36(1), pp.15-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2009.08.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, Suman
  2. Lee, S.
  3. Yoon, Youngmin
  4. Hong, H.
  5. Hong, Hyehyun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...