skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa Chủ đề: Computer Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Lee, H xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Multi-Agent System to Support Location-Based Group Decision Making in Mobile Teams

Lee, H ; Buckland, M ; Shepherdson, J

BT Technology Journal, Jan 2003, Vol.21(1), pp.105-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; E-ISSN: 15731995 ; DOI: 10.1023/A:1022416613660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-service reservation in the fieldforce

Voudouris, C ; Thompson, S ; Owusu, G ; Anim-Ansah, G ; Liret, A ; Lee, H ; Kern, M

BT Technology Journal, Jan 2006, Vol.24(1), pp.40-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0019-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customer-engineer relationship management for coverged communications service providers

Lee, H ; Milhailescu, P ; Shepherdson, J ; Silburn, M ; Wei, Y

BT Technology Journal, Jan 2006, Vol.24(1), pp.86-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0024-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...