skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Copat, Chiara xóa Tác giả/ người sáng tác: Ledda, Caterina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals concentrations in fish and shellfish from eastern Mediterranean Sea: consumption advisories

Copat, Chiara ; Arena, Giovani ; Fiore, Maria ; Ledda, Caterina ; Fallico, Roberto ; Sciacca, Salvatore ; Ferrante, Margherita

Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, March 2013, Vol.53, pp.33-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6351 ; PMID: 23211443 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.fct.2012.11.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Mullus barbatus from Sicily Channel and risk-based consumption limits

Conti, Gea Oliveri ; Copat, Chiara ; Ledda, Caterina ; Fiore, Maria ; Fallico, Roberto ; Sciacca, Salvatore ; Ferrante, Margherita

Bulletin of environmental contamination and toxicology, June 2012, Vol.88(6), pp.946-50 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-0800 ; PMID: 22450961 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00128-012-0611-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sciacca, S
  2. Ledda, Caterina
  3. Sciacca, Salvatore
  4. Ferrante, Margherita
  5. Fiore, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...