skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Politics xóa Tác giả/ người sáng tác: Lecours, André xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, development, and social policy: The politics of nation-building in sub-Saharan Africa

Kpessa, Michael ; Béland, Daniel ; Lecours, André

Ethnic and Racial Studies, 01 December 2011, Vol.34(12), p.2115-2133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.574717

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, religion, and abortion policy in four Catholic societies

Kozlowska, Iga ; Béland, Daniel ; Lecours, André

Nations and Nationalism, October 2016, Vol.22(4), pp.824-844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12157

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Nationalism and Status in Puerto Rico

Lecours, André ; Vézina, Valérie

Canadian Journal of Political Science, 2017, Vol.50(4), pp.1083-1101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4239 ; E-ISSN: 1744-9324 ; DOI: 10.1017/S0008423917000488

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accommodation and the politics of fiscal equalization in multinational states: The case of C anada

Béland, Daniel ; Lecours, André

Nations and Nationalism, April 2014, Vol.20(2), pp.337-354 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12049

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Consequences of Independence Referenda in Liberal Democracies: Quebec, Scotland, and Catalonia

Lecours, André

Polity, 01 April 2018, Vol.50(2), pp.243-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323497 ; E-ISSN: 17441684 ; DOI: 10.1086/696709

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideas, Institutions and the Politics of Federalism and Territorial Redistribution

Béland, Daniel ; Lecours, André

Canadian Journal of Political Science, 2016, Vol.49(4), pp.681-701 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4239 ; E-ISSN: 1744-9324 ; DOI: 10.1017/S0008423916001098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Diversity Treatment in Contemporary Nepal: From Difference Elimination to Difference Management?

Lecours, André

Nationalism and Ethnic Politics, 02 October 2014, Vol.20(4), p.373-392 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2014.969143

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiscal federalism and American exceptionalism: why is there no federal equalisation system in the United States?

Béland, Daniel ; Lecours, André

Journal of Public Policy, Aug 2014, Vol.34(2), pp.303-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143814X ; E-ISSN: 14697815 ; DOI: 10.1017/S0143814X14000038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Union and Sovereignist Politics in Quebec: Who Forgot Their Glasses?1

Hülsemeyer, Axel ; Lecours, André

The American Review of Canadian Studies, Summer 2006, Vol.36(2), pp.263-282,400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02722011 ; E-ISSN: 19439954

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (1)
 2. 2011đến2013  (1)
 3. 2014đến2015  (3)
 4. 2016đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lecours, André
 2. Lecours, A
 3. Lecours, Andre
 4. Beland, Daniel
 5. Béland, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...