skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Tác giả/ người sáng tác: Lecompte, Margaret D. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Analysis and interpretation of ethnographic data a mixed methods approach, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and interpretation of ethnographic data a mixed methods approach, second edition

Lecompte, Margaret D

E-ISBN 9780759122079

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Designing & conducting ethnographic research an introduction, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing & conducting ethnographic research an introduction, second edition

Lecompte, Margaret D

E-ISBN 0759118698 ; E-ISBN 9780759118690

Toàn văn không sẵn có

3
Enhanced ethnographic methods audiovisual techniques, focused group interviews, and elicitation techniques, volume 3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced ethnographic methods audiovisual techniques, focused group interviews, and elicitation techniques, volume 3

Jean J. Schensul

E-ISBN 0759117306 ; E-ISBN 0761991298 ; E-ISBN 9780759117303 ; E-ISBN 9780761991298

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Essential ethnographic methods a mixed methods approach, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential ethnographic methods a mixed methods approach, second edition

Schensul, Jean J

E-ISBN 9780759122031

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Ethnography in action a mixed methods approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnography in action a mixed methods approach

Schensul, Jean J

E-ISBN 0759122121 ; E-ISBN 9780759122116 ; E-ISBN 9780759122123

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Initiating ethnographic research a mixed methods approach.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initiating ethnographic research a mixed methods approach.

Schensul, Stephen L

E-ISBN 9780759122017

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lecompte, Margaret D
  2. Schensul, Jean J
  3. Lecompte, Margaret Diane.
  4. Schensul, Stephen L.
  5. Jean J. Schensul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...