skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tác giả/ người sáng tác: Leblond-Bourget, Nathalie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conjugative and mobilizable genomic islands in bacteria: evolution and diversity

Bellanger, Xavier ; Payot, Sophie ; Leblond-Bourget, Nathalie N ; Guédon, Gérard; Ul, Dynamic (Editor)

FEMS Microbiology Reviews, 10 July 2014, Vol.38(4), pp.720-760 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6445 ; E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/1574-6976.12058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

New insights in the molecular biology and physiology of revealed by comparative genomics

Hols, Pascal ; Hancy, Frédéric ; Fontaine, Laetitia ; Grossiord, Benoît ; Prozzi, Deborah ; Leblond-Bourget, Nathalie N ; Decaris, Bernard ; Bolotin, Alexander ; Delorme, Christine ; Dusko Ehrlich, S ; Guedon, Eric ; Monnet, Véronique ; Renault, Pierre ; Kleerebezem, Michiel; Leblond-Bourget, Nathalie (Editor)

FEMS Microbiology Reviews, August 2005, Vol.29(3), pp.435-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6445 ; E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1016/j.femsre.2005.04.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...