skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Music appreciation xóa Tác giả/ người sáng tác: Leblanc, Albert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Note on Tekman's study of preference judgments for excerpts of music.(psychologist H.G. Tekman)

Leblanc, Albert

Psychological Reports, Dec, 1998, Vol.83(3), p.937(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-2941

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music Style Preferences of Different Age Listeners

Leblanc, Albert ; Sims, Wendy L ; Siivola, Carolyn ; Obert, Mary

Journal of Research in Music Education, April 1996, Vol.44(1), pp.49-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4294 ; E-ISSN: 1945-0095 ; DOI: 10.2307/3345413

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tempo Preferences of Different Age Music Listeners

Leblanc, Albert ; Colman, James ; Mccrary, Jan ; Sherrill, Carolyn ; Malin, Sue

Journal of Research in Music Education, October 1988, Vol.36(3), pp.156-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4294 ; E-ISSN: 1945-0095 ; DOI: 10.2307/3344637

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broaden students' music preferences

Leblanc, Albert

Music Educators Journal, March 1983, Vol.69(7), pp.47-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4321 ; E-ISSN: 1945-0087 ; DOI: 10.2307/3396303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leblanc, Albert
  2. Albert Leblanc
  3. LeBlanc, A.
  4. Colman, James
  5. Sims, Wendy L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...