skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Le Novère, Nicolas xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MELTING, a flexible platform to predict the melting temperatures of nucleic acids

Dumousseau, Marine ; Rodriguez, Nicolas ; Juty, Nick ; Novère, Nicolas Le

BMC Bioinformatics, 2012, Vol.13, p.101-101 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-13-101 ; PMCID: 3733425 ; PMID: 22591039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimum Information About a Simulation Experiment (MIASE)

Waltemath, Dagmar ; Adams, Richard ; Beard, Daniel ; Bergmann, Frank ; Bhalla, Upinder ; Britten, Randall ; Chelliah, Vijayalakshmi ; Cooling, Michael ; Cooper, Jonathan ; Crampin, Edmund ; Garny, Alan ; Hoops, Stefan ; Hucka, Michael ; Hunter, Peter ; Klipp, Edda ; Laibe, Camille ; Miller, Andrew ; Moraru, Ion ; Nickerson, David ; Nielsen, Poul ; Nikolski, Macha ; Sahle, Sven ; Sauro, Herbert ; Schmidt, Henning ; Snoep, Jacky ; Tolle, Dominic ; Wolkenhauer, Olaf ; Novère, Nicolas

PLoS Computational Biology, Apr 2011, p.e1001122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553734X ; E-ISSN: 15537358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1001122

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LibKiSAO: a Java library for Querying KiSAO

Zhukova, Anna ; Adams, Richard ; Laibe, Camille ; Le Novère, Nicolas

BMC Research Notes, 2012, p.520 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17560500 ; DOI: 10.1186/1756-0500-5-520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Controlled vocabularies and semantics in systems biology

Courtot, Mélanie ; Juty, Nick ; Knüpfer, Christian ; Waltemath, Dagmar ; Zhukova, Anna ; Dräger, Andreas ; Dumontier, Michel ; Finney, Andrew ; Golebiewski, Martin ; Hastings, Janna ; Hoops, Stefan ; Keating, Sarah ; Kell, Douglas ; Kerrien, Samuel ; Lawson, James ; Lister, Allyson ; Lu, James ; Machne, Rainer ; Mendes, Pedro ; Pocock, Matthew ; Rodriguez, Nicolas ; Villeger, Alice ; Wilkinson, Darren ; Wimalaratne, Sarala ; Laibe, Camille ; Hucka, Michael

Molecular Systems Biology, 2011, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17444292 ; DOI: 10.1038/msb.2011.77

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Le Novère, Nicolas
  2. Laibe, Camille
  3. Rodriguez, Nicolas
  4. Hoops, Stefan
  5. Hucka, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...