skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Le, Van Chieu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Direct Measurement of Silver Nanoparticles Suspended in Aqueous Solution by Liquid Electrode Plasma - Atomic Emission Spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Measurement of Silver Nanoparticles Suspended in Aqueous Solution by Liquid Electrode Plasma - Atomic Emission Spectrometry

Le, Van Chieu; Nguyen, Hoang Tung

2588-1094; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60522

Truy cập trực tuyến

2
Direct Measurement of Silver Anoparticles Suspended in Aqueous Solution by Liquid Electrode Plasma - Atomic Emission Spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Measurement of Silver Anoparticles Suspended in Aqueous Solution by Liquid Electrode Plasma - Atomic Emission Spectrometry

Le, Van Chieu; Nguyen, Hoang Tung

2588-1094; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60324

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Hoang Tung
  2. Le, Van Chieu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...