skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Le, Thi Thanh Thuy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Exporting Vietnams Agricultural and Fishery Products to European Union Market under Green Trade Barriers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exporting Vietnams Agricultural and Fishery Products to European Union Market under Green Trade Barriers

Nguyen, Viet Khoi; Le, Thi Thanh Thuy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13674

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Viet Khoi
  2. Le, Thi Thanh Thuy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...