skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lawless, Angela xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive primary health care under neo-liberalism in Australia

Baum, Fran ; Freeman, Toby ; Sanders, David ; Labonté, Ronald ; Lawless, Angela ; Javanparast, Sara

Social Science & Medicine, November 2016, Vol.168, pp.43-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2016.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideas, actors and institutions: lessons from South Australian Health in All Policies on what encourages other sectors involvement

Baum, Fran ; Delany-Crowe, Toni ; Macdougall, Colin ; Lawless, Angela ; Williams, Carmel

BMC Public Health, 2017, Vol.17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/s12889-017-4821-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lawless, A.
  2. Baum, F
  3. Baum, Fran
  4. Lawless, Angela
  5. Labonté, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...