skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lawler, Andrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Republicans split over fate of the Department of Energy

Lawler, Andrew

Science, June 16, 1995, Vol.268(5217), p.1559(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congress split on best way to reshape network of labs.(Dept. of Energy Laboratories)

Lawler, Andrew

Science, Sept 15, 1995, Vol.269(5230), p.1510(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOE to industry: so long, partner.(Dept. of Energy cooperative agreement programs)(includes related articles on Centech Inc. and agreement between National Institutes of Health and Upjohn Co.)

Lawler, Andrew

Science, Oct 4, 1996, Vol.274(5284), p.24(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galvin, DOE spar over reform plan.(Robert Galvin; Dept. of Energy; reforms of national laboratories)

Lawler, Andrew

Science, March 10, 1995, Vol.267(5203), p.1420(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Senate targets fusion, backs NIF.(National Ignition Facility)(Senate funding of energy research)

Lawler, Andrew

Science, August 4, 1995, Vol.269(5224), p.626(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report to stress research over close ties to industry. (report on Dept. of Energy laboratories)

Lawler, Andrew

Science, Jan 27, 1995, Vol.267(5197), p.446(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Services target labs to save money. (Dept. of Defense research centers)

Lawler, Andrew

Science, April 7, 1995, Vol.268(5207), p.24(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future grows dim for fusion. (U.S. Department of Energy projects face budget cuts)

Lawler, Andrew

Science, Jan 13, 1995, Vol.267(5195), p.164(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report backs science, Chides politicians.(National Academy of Sciences report on global-temperature-change research)

Lawler, Andrew

Science, Sept 22, 1995, Vol.269(5231), p.1665(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lawler, A
  2. Andrew Lawler
  3. Lawler, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...