skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa Tác giả/ người sáng tác: Laurini, Robert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Visual Metaphors for Designing Portals and Site Maps
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Metaphors for Designing Portals and Site Maps

Laurini, Robert

Encyclopaedia of Portal Technology and Applications, pp.1091-1103

DOI: 10.4018/978-1-59140-989-2.ch179

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Laurini, Robert

theo chủ đề:

  1. Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...