skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Laurent, Yoann xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning for declarative processes

Laurent, Yoann ; Bendraou, Reda ; Baarir, Souheib ; Gervais, Marie-Pierre

Proceedings of the 29th Annual ACM Symposium on applied computing, 24 March 2014, pp.1126-1133

ISBN: 9781450324694 ; ISBN: 145032469X ; DOI: 10.1145/2554850.2554998

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Executing and debugging UML models: an fUML extension

Laurent, Yoann ; Bendraou, Reda ; Gervais, Marie-Pierre

Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on applied computing, 18 March 2013, pp.1095-1102

ISBN: 9781450316569 ; ISBN: 1450316565 ; DOI: 10.1145/2480362.2480569

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation of process using multi-objective genetic algorithm

Laurent, Yoann ; Bendraou, Reda ; Gervais, Marie-Pierre

Proceedings of the 2013 International Conference on software and system process, 18 May 2013, pp.161-165

ISBN: 9781450320627 ; ISBN: 1450320627 ; DOI: 10.1145/2486046.2486076

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formalization of fUML: An Application to Process Verification

Laurent, Yoann ; Bendraou, Reda ; Baarir, Souheib ; Gervais, Marie-Pierre; Laurent, Yoann (Editor)

CAiSE 2014 - The 26th International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 2014, Vol.8484, pp.347-363 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-07881-6_24

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alloy4SPV : A Formal Framework for Software Process Verification

Laurent, Yoann ; Bendraou, Reda ; Baarir, Souheib ; Gervais, Marie-Pierre; Laurent, Yoann (Editor)

ECMFA 2014 - 10th European Conference on Modelling Foundations and Applications, 2014, Vol.8569, pp.83-100 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-09195-2_6

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework to formally verify conformance of a software process to a software method

Khelladi, Djamel-Eddine ; Bendraou, Reda ; Baarir, Souheib ; Laurent, Yoann ; Gervais, Marie-Pierre

Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on applied computing, 13 April 2015, pp.1518-1525

ISBN: 9781450331968 ; ISBN: 1450331963 ; DOI: 10.1145/2695664.2695789

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Laurent, Yoann
  2. Gervais, M.-P.
  3. Gervais, Marie-Pierre
  4. Bendraou, R.
  5. Laurent, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...