skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Laukkarinen, Teemu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulated software meets DevOps

Laukkarinen, Teemu ; Kuusinen, Kati ; Mikkonen, Tommi

Information and Software Technology, May 2018, Vol.97, pp.176-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-5849 ; E-ISSN: 1873-6025 ; DOI: 10.1016/j.infsof.2018.01.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survey and evaluation of neural computation models for bio-integrated systems

Christophe, Francois ; Andalibi, Vafa ; Laukkarinen, Teemu ; Mikkonen, Tommi ; Koskimies, Kai

Nano Communication Networks, December 2015, Vol.6(4), pp.155-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1878-7789 ; E-ISSN: 1878-7797 ; DOI: 10.1016/j.nancom.2015.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mikkonen, Tommi
  2. Laukkarinen, T.
  3. Mikkonen, T
  4. Laukkarinen, Teemu
  5. Koskimies, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...