skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces xóa Chủ đề: Proceeding xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Lau, Tessa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workshop on behavior-based user interface customization

Bergman, Lawrence ; Lau, Tessa

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.372-373

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964540

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sheepdog: learning procedures for technical support

Lau, Tessa ; Bergman, Lawrence ; Castelli, Vittorio ; Oblinger, Daniel

Proceedings of the 9th international conference on intelligent user interfaces, 13 January 2004, pp.109-116

ISBN: 1581138156 ; ISBN: 9781581138153 ; DOI: 10.1145/964442.964464

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lau, Tessa
  2. Bergman, Lawrence
  3. Castelli, Vittorio
  4. Oblinger, Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...