skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Trước1958 xóa Tất cả các phiên bản 1952đến1955 xóa Tất cả các phiên bản Lattimore, Owen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review 6 -- No Title

Lattimore, Owen

The Far Eastern Quarterly (pre-1986), Vol.14(1), p.90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03636917 ; E-ISSN: 23263067

Toàn văn sẵn có

2
Nationalism and revolution in Mongolia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and revolution in Mongolia

Lattimore, Owen; Onon, Urgungge ; Nacagdorž, Sh ; Institute Of Pacific Relations

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Communism and the Rise of Mao (Book Review)

Lattimore, Owen

The Journal of Modern History, 01 June 1952, Vol.24(2), pp.203-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/237515

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bình xét khoa học  (2)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lattimore, Owen
  2. Owen Lattimore

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...