skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Italian xóa Tác giả/ người sáng tác: Lattanzio, E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAGIC-5: Un database mammografico italiano di immagini digitalizzate per scopi di ricerca
MAGIC-5: an Italian mammographic database of digitised images for research

Tangaro, S. ; Bellotti, R. ; Carlo, F. ; Gargano, G. ; Lattanzio, E. ; Monno, P. ; Massafra, R. ; Delogu, P. ; Fantacci, M. ; Retico, A. ; Bazzocchi, M. ; Bagnasco, S. ; Cerello, P. ; Cheran, S. ; Lopez Torres, E. ; Zanon, E. ; Lauria, A. ; Sodano, A. ; Cascio, D. ; Fauci, F. ; Magro, R. ; Raso, G. ; Ienzi, R. ; Bottigli, U. ; Masala, G. ; Oliva, P. ; Meloni, G. ; Caricato, A. ; Cataldo, R.

La radiologia medica, 2008, Vol.113(4), pp.477-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-8362 ; E-ISSN: 1826-6983 ; DOI: 10.1007/s11547-008-0282-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Massafra, R
  2. Lauria, A
  3. Bellotti, R
  4. Gargano, G
  5. Bottigli, U

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...