skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Larregue, Julien xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Against Sociology à la Gorgias: Evidence Is the Measure of all Scientific Arguments

Larregue, Julien

The American Sociologist, 2018, Vol.49(2), pp.344-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-1232 ; E-ISSN: 1936-4784 ; DOI: 10.1007/s12108-018-9376-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservative Apostles of Objectivity and the Myth of a “Liberal Bias” in Science

Larregue, Julien

The American Sociologist, Jun 2018, Vol.49(2), pp.312-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031232 ; E-ISSN: 19364784 ; DOI: 10.1007/s12108-017-9366-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Larregue, Julien
  2. Larregue, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...