skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Saund Eric xóa Chủ đề: Physics xóa Tác giả/ người sáng tác: Lank Edward xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and system for interpreting imprecise object selection paths

Saund Eric ; Lank Edward ; Fleet David J ; Mahoney James V ; Larner Daniel L ; Moran Thomas P

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAPHIC INPUT AND DISPLAY SYSTEM, METHOD OF USING USER INTERFACE IN THE SYSTEM AND PRODUCT COMPRISING MEDIUM USABLE WITH COMPUTER

Saund Eric ; Lank Edward ; Fleet David J ; Mahoney James V ; Larner Daniel L ; Moran Thomas P

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fleet David J
  2. Moran Thomas P
  3. Mahoney James V
  4. Saund Eric
  5. Larner Daniel L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...