skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Langheinrich, Marc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open display networks: a communications medium for the 21st century

Davies, Nigel ; Langheinrich, Marc ; Jose, Rui ; Schmidt, Albrecht

Computer, May, 2012, Vol.45(5), p.58(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162

Toàn văn không sẵn có

2
Perception beyond the Here and Now
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception beyond the Here and Now

Schmidt, Albrecht ; Langheinrich, Marc ; Kersting, Kritian

Computer, 2/2011, Vol.44(2), pp.86-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; E-ISSN: 1558-0814 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2011.54

Toàn văn không sẵn có

3
Lifelogging: You're Wearing a Camera?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lifelogging: You're Wearing a Camera?

Wolf, Katrin ; Schmidt, Albrecht ; Bexheti, Agon ; Langheinrich, Marc

IEEE Pervasive Computing, 7/2014, Vol.13(3), pp.8-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2014.53

Toàn văn không sẵn có

4
Open Display Networks: A Communications Medium for the 21st Century
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open Display Networks: A Communications Medium for the 21st Century

Davies, Nigel ; Langheinrich, Marc ; Jose, Rui ; Schmidt, Albrecht

Computer, 05/2012, Vol.45(5), pp.58-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9162 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MC.2012.114

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Déjà vu -- technologies that make new situations look familiar: position paper

Schmidt, Albrecht ; Davies, Nigel ; Langheinrich, Marc ; Ward, Geoff

Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on pervasive and ubiquitous computing, 13 September 2014, pp.1389-1396

ISBN: 9781450330473 ; ISBN: 1450330479 ; DOI: 10.1145/2638728.2641720

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A practical framework for ethics - the PD-Net approach to supporting ethics compliance in public display studies

Langheinrich, Marc ; Schmidt, Albrecht ; Davies, Nigel ; José, Rui

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A practical framework for ethics: the PD-net approach to supporting ethics compliance in public display studies

Langheinrich, Marc ; Schmidt, Albrecht ; Davies, Nigel ; José, Rui

Proceedings of the 2nd ACM International Symposium on pervasive displays, 04 June 2013, pp.139-143

ISBN: 9781450320962 ; ISBN: 1450320961 ; DOI: 10.1145/2491568.2491598

Toàn văn không sẵn có

8
Collecting Shared Experiences through Lifelogging: Lessons Learned
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collecting Shared Experiences through Lifelogging: Lessons Learned

Clinch, Sarah ; Davies, Nigel ; Mikusz, Mateusz ; Metzger, Paul ; Langheinrich, Marc ; Schmidt, Albrecht ; Ward, Geoff

IEEE Pervasive Computing, 1/2016, Vol.15(1), pp.58-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2016.6

Toàn văn không sẵn có

9
Multimedia Memory Cues for Augmenting Human Memory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia Memory Cues for Augmenting Human Memory

Dingler, Tilman ; Agroudy, Passant El ; Le, Huy Viet ; Schmidt, Albrecht ; Niforatos, Evangelos ; Bexheti, Agon ; Langheinrich, Marc

IEEE MultiMedia, 4/2016, Vol.23(2), pp.4-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1070-986X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MMUL.2016.31

Toàn văn không sẵn có

10
Security and Privacy Implications of Pervasive Memory Augmentation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security and Privacy Implications of Pervasive Memory Augmentation

Davies, Nigel ; Friday, Adrian ; Clinch, Sarah ; Sas, Corina ; Langheinrich, Marc ; Ward, Geoff ; Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 1/2015, Vol.14(1), pp.44-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2015.13

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

WAHM 2014: workshop on ubiquitous technologies for augmenting the human mind

Dingler, Tilman ; Kunze, Kai ; Davies, Nigel ; Schmidt, Albrecht ; Langheinrich, Marc ; Henze, Niels

Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on pervasive and ubiquitous computing, 13 September 2014, pp.1339-1345

ISBN: 9781450330473 ; ISBN: 1450330479 ; DOI: 10.1145/2638728.2641713

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmenting Human Memory - Capture and Recall in the Era of Lifelogging (Dagstuhl Seminar 14362)

Billinghurst, Mark ; Davies, Nigel ; Langheinrich, Marc ; Schmidt, Albrecht; Herbstritt, Marc

DOI: 10.4230/DagRep.4.8.151

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (2)
 3. 2013đến2013  (2)
 4. 2014đến2015  (5)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt, Albrecht
 2. Langheinrich, Marc
 3. Davies, Nigel
 4. Davies, N
 5. Schmidt, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...