skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Langevin, Mark xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking Copenhagen: The Cognitive Dimension of Climate Change Policy Making In Brazil and the United States

Langevin, Mark

Universitas. Relacoes Internacionais, 2009, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18072135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Setor energético e as Relações Brasil-Estados Unidos

Langevin, Mark

Universitas. Relacoes Internacionais, 2013, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18072135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Será que as Laranjas e a Cana-de-açúcar da Flórida Azedam o Livre Comércio? Uma Análise de Ratificação de Nível II da Política Comercial dos Estados Unidos com o Brasil

Langevin, Mark

Contexto Internacional, Jan-Jun 2006, Vol.28(1), pp.167-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01028529

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Langevin, Mark
  2. Mark Langevin
  3. Langevin, Mark S.
  4. Mark S. Langevin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...